Föreningen Ystadsstudenters Historia

Studentexamen avlades för första gången i Sverige 1865 och i Ystad 1892. Skolan fanns då i det Lundgrenska palatset söder om dåvarande Oskarstorget, nuvarande Österportstorg. Efter flytten över torget till den nuvarande skolan (Läroverket / Österportsskolan), utgick 1914 den första årskullen härifrån.

Var och en som ”tagit” studenten har också minnen från sin gymnasietid. Tidsandan, skolkamraterna och lärarna satte sin prägel framtiden, oavsett vi ville det eller inte. Några följdes åt efter examen, andra gled isär. Senare i livet har många känt behov av att återses och många har också träffats. Från min barndom minns jag hur min pappa brukade samla sina studentkamrater vart femte år för att under lättsamma former umgås under en lördag/söndag.

1962 samlades studenter från 1922 och i samband med detta väcktes tanken att bilda en förening för gamla Ystadstudenter. Pådrivande var Knut Norström, som då bodde i Stockholm. Samma tanke hade förre läroverksadjunkten i Ystad, J G Carlsson, som från sin skoltid i Växjö varit med i en sådan förening. Skolans rektor, K E Löfqvist, som ofta fått öppna skolan för olika studentjubilarer, fann tanken tilltalande med en gemensam mötesdag för alla. Tillsammans med borgmästaren i Ystad, Hans Johansson, och riksdagsmannen Gösta Jacobsson, Malmö, bildade man en interimskommitté, som snart adjungerade redaktören på Ystads Allehanda, Orvar Nilsson.

Konstituerande möte.

Den 25 maj 1963 samlades drygt 200 studenter av olika årgångar i läroverkets aula till ett konstituerande möte. På mindre än en timme hade man antagit det stadgeförslag, som kommittén tagit fram och valt föreningens första styrelse.

Föreningens främsta syfte är att under en i förväg bestämd, årligen återkommande, dag ge studenter av olika årgångar möjlighet att tillsammans med sina klasskamrater återse sin gamla skola och samtidigt knyta nya vänskapsband med studenter av andra årgångar. Styrelsens uppgift blir att planera värdefulla och underhållande program inklusive kvällens festmåltid.

Utöver huvudsyftet fann man andra angelägna uppgifter för föreningen såsom att till kollegiet överlämna en rektorsklubba, värdig skolan. Ett standar skulle förgylla avslutningar etc liksom föreningens årsmöten. Läroverkets historia och ett porträttgalleri över skolans rektorer föreslogs också.

Föreningens första styrelse bestod av borgmästare Hans Johansson, Ystad, ordförande, konsul Lars W Larsson, Ystad, direktör Knut Norström, Stockholm, direktör, med dr Tage Larsson, Stockholm, professor Carsten Welinder, Lund, häradshövding Gunnar Engström, Simrishamn, redaktionschef Orvar Nilsson, Ystad, gymnastikdirektör Per-Olof Edfeldt, Ystad, fru Majken Törnblad, Ystad och docent Ingvar Holm, Lund. Rektor Karl-Erik Löfqvist, Ystad, blev adjungerad ledamot. Som suppleanter valdes bankkassör Anna Fremberg, fil mag Gert Jeppsson och teknolog Christer Lasson. Revisorer blev personalkonsulent Assar Jönsson och konsul Harald Bjurström samt revisorssuppleanter bankdirektör Jerker Molin och läroverksadjunkt Solvig Larson.

Den äldste deltagaren var f d stationsinspektorn Adolf Liljenroth, student 1897.

Sedan 1963 har man träffats varje år, sista lördagen i maj månad, i läroverkets aula. Möjlighet att bese skolan har givits och under de första åren även de gamla studentskrivningarna. Dessa har numera arkiverats på annan plats. Efter årsmötesförhandlingarna har spirituella tal hållits till skolan och dess lärare och elevers ära. Varje år har någon eller några av eleverna på gymnasiet på ett högklassigt sätt framfört musikstycken från varierande tidsepoker.

Då sammankomsten i aulan avslutats har jubilarerna återsamlats för festmåltid med tal och dans. Dessa festligheter har ägt rum på Continental, Saltsjöbaden eller Sirius.

Fanan och kedjan.

Efter några år kunde idén om en fana fullföljas. 1968 överlämnades den av textilkonstnärinnan Sonja Sundnér skapade fanan till skolan. En eldsvåda i hennes gård hade försenat överlämnandet ett år. Efter konstnärinnans uppoffrande arbete att bli klar i tid till årsmötet yttrade ordföranden Hans Johansson i sitt tacktal ”må mot bakgrunden av detta fanan bli en symbol för viljan att aldrig ge upp, att aldrig förtröttas” det vill säga då skolarbetet känns tungt och målet avlägset.

Tjugo år efter fanans överlämnade väckte den mångårige styrelsemedlemmen Kurt Månsson tanken att förningen skulle insamla medel till en ordförandekedja i silver att bäras av skolans rektor vid avslutningar mm samt av föreningens ordförande vid årsmötet. Den 28 maj 1994 invigdes kedjan. Dagen til ära hade professor Gösta Witestam skrivit två sonetter, som upplästes av Kjell Mårtensson.

Stipendier.

Genom gåvomedel har föreningen sedan 1987 haft möjligheter att utdela stipendier till elever vid gymnasiet i Ystad. Karl-Erik Löfqvists stipendium utdelas till elev vid Österportskolan som under året ”satt Österportskolan på kartan”. Per-Olof Edfeldts stipendium utdelas till elev vid Österportskolan med framstående prestationer i idrott. Anders R.Rasmussons musikfond ”tillfaller gymnasieelev vid Österportskolan med intresse och fallenhet för musik inom det klassiska området”. Sedan 2004 utdelas Kurt Månssons stipendium till elev vid Sydskånska gymnasiet, som utmärkt sig inom det naturvetenskapliga området.

Tavlan.

Varje elev vid skolan har någon gång vilat blicken på den vackra tavlan i aulan. Den målades sommaren 1937 av konstnären Gerhard Wihlborg efter en idé av rektorn Erik Wallén. Personerna på väggmålningen har efter ”detektivarbete” av föreningens hedersordförande, Kurt Jeppsson, identifierats. En generös gåva av förre sekreteraren i föreningen, Staffan Björnberg, har möjliggjort att i föreningens regi ta fram ett vykort föreställande tavlan med personernas på tavlan namn angivna.

Hedersledamöter.

År 1965 utsågs förre rektorn Erik Wallén samt dåvarande rektorn Karl-Erik Löfqvist till hedersledamöter. Tio år senare gavs samma utmärkelse till den legendariske gymnastikdirektören Pekka Edfeldt. Efter 22 år i styrelsen avgick Kurt Månsson vid årsmötet 1996 och utsågs samtidigt till hedersledamot. 2004 avgick Kurt Jeppsson efter att ha varit föreningens andre ordförande sedan 1983. Efter en omfattande insats utsågs han till hedersledamot och hedersordförande.