Föreningen Ystadsstudenters Stadgar

(Förslag 25 maj 1963, antagna 30 maj 1964)

§1 Föreningen Ystadstudenter vill stärka banden mellan studenter av olika årgångar till inbördes glädje och till skolans fromma.

§2 Ystadstudenter och lärare, som tjänstgjort vid gymnasiet, äger vara medlemmar i föreningen.

§3 Medlem erlägger årsavgift vars storlek fastställs av årsmötet.

§4 Föreningens angelägenheter skötes av en styrelse på 10 personer med 2-4 suppleanter, representerande olika årgångar. Rektor är adjungerad ledamot av styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför om minst fem medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§5 Föreningens räkenskaper löper per kalenderår och skötes av medlem av styrelsen som kassör samt granskas av två revisorer före den 1 maj nästföljande år.

§6 Föreningen håller sitt årsmöte sista lördagen i maj månad. Om denna infaller under pingsten äger årsmöte rum föregående lördag. Kallelse till årsmöte sker endast genom dagspressen.

§7 Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

  1. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  2. Styrelsen och revisorernas berättelse
  3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  4. Val av ordförande för följande kalenderår
  5. Val av styrelse för följande kalenderår
  6. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  7. Fastställande av årsavgiftens storlek
  8. Övriga ärenden

§8 Beslut om föreningens upplösning eller ändring av stadgarna kan endast fattas vid årsmöte med tvåtredjedels majoritet. Förslag härom skall vara behandlat av styrelsen och ha intagits i kallelsen.

§9 Om föreningen upplöses skall överblivna medel tillfalla gymnasiet i Ystad.